Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

21/11/2022

Junior Μηχανικός Κατασκευής Έργων Υποδομής

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Hellenic Natural Gas Distribution A.E., αναζητά
Junior Μηχανικό Κατασκευής Έργων Υποδομής για την Πελοπόννησο

Αρμοδιότητες:
• Παρακολουθεί και συντονίζει α/ την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, β/ την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και γ/ την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
• Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου
• Συντάσσει τις προμετρήσεις των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων, των σιδηρών οπλισμών και άλλων υλικών της κατασκευής
• Συντονίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων
• Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Συνεργάζεται άμεσα με τους άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ
• 2 έτη κατ’ ελάχιστο σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε έργα Υποδομής
• Εμπειρία σε έργα Δικτύων Φυσικού Αερίου, ΟΚΩ και Τηλεπικοινωνιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
• Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
• Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
• Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης