Υπολογισμός Καθαρού Μισθού

Πατήστε υπολογισμός μισθού αν θέλετε άμεσα και με αξιοπιστία, να υπολογίσετε τον καθαρό σας μισθό χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, σύμφωνα με το ύψος των μικτών σας αποδοχών ή το αντίστροφο.

Συχνές ερωτήσεις για τους μισθούς

Ο μικτός μισθός που αποτελεί το άθροισμα καθαρού μισθού, ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και φόρου μισθωτών υπηρεσιών, είναι το ποσό με το οποίο αμείβεται ο μισθωτός εργαζόμενος σε ένα μήνα.

Ο καθαρός μισθός είναι το ποσό που πραγματικά λαμβάνει ο μισθωτός εργαζόμενος σε ένα μήνα, το οποίο προκύπτει όταν αφαιρέσουμε από τον μικτό μισθό, τις ασφαλιστικές εισφορές που τον βαραίνουν και φόρο μισθωτών υπηρεσιών που του αναλογεί.

Στις ασφαλιστικές εισφορές συμμετέχουν τόσο ο μισθωτός εργαζόμενος, όσο και ο εργοδότης. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το νόμο να παρακρατεί από το μισθό του εργαζομένου, τις αντίστοιχες εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και να τις αποδίδει στον οικείο οργανισμό εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματικών μικτών αποδοχών του εργαζομένου, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες.

Ο πίνακας ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από 01.01.2023, ορίζει ότι ο εργαζόμενος συμμετέχει με ποσοστό 13,87% επί των μικτών αποδοχών.

Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών είναι ο φόρος που επιβαρύνει τις αποδοχές του μισθωτού εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Παρακρατείτε εκ των προτέρων, δηλαδή πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, απευθείας από τον εργοδότη και καταβάλλεται από αυτόν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Από 01.04.2023 ο νόμιμος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση και για πλήρη απασχόληση ορίζεται στα 780,00 € μικτά. Αντίστοιχα, το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες είναι 34,84 € μικτά.

Ο εργοδότης εκτός από την υποχρέωση παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο και της απόδοσης τους στον οικείο οργανισμό, συμμετέχει και ο ίδιος σύμφωνα με τον ισχύοντα από 01.01.2023 πίνακα ασφαλιστικών εισφορών με ποσοστό 22.29% επί των μικτών αποδοχών.

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εργοδοτικού κόστους ανά εργαζόμενο είναι ο ακόλουθος:

(Μικτές Αποδοχές + Εργοδοτικές Εισφορές) * Περίοδοι Μισθοδοσίας

Παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με την ιδιότητα του υπαλλήλου που αμείβεται με τον κατώτατο μικτό μισθό που ισχύει από 01.04.2023 (780,00 €) και σύμφωνα με το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη που ανέρχεται σε ποσοστό 22,29% επί των μικτών αποδοχών (780,00 € * 22,29% = 173,86 €), το ετήσιο συνολικό εργοδοτικό κόστος είναι:

(780,00 € + 173,86 €) * 14 = 13.354,04 €

Ο αριθμός 14 αντιπροσωπεύει τις μισθολογικές περιόδους ολόκληρους του έτους, μιας και περιλαμβάνει τους 12 μήνες εργασίας + 2 επιπλέον μήνες που προκύπτουν συνολικά από Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα Αδείας.

Αν θελήσουμε να προβούμε σε μηνιαία αναγωγή, διαιρούμε το παραπάνω ποσό με τον αριθμό 12, που είναι οι μήνες του έτους.