Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

22/06/2022

Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου (Έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς)

Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση

Πόλη Νέα Σάντα Κιλκίς | ΚΙΛΚΙΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:


Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου
(Έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς)


Περιγραφή Θέσης
• Προετοιμασία μηνιαίων αναφορών και πληροφοριακών στοιχειών προς την Διοίκηση
• Έλεγχος και συμφωνίες οικονομικών καταστάσεων και έκδοση listing / Intrastat
• Έλεγχος και έκδοση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών δηλώσεων
• Χαρακτηρισμός και έλεγχος παραστατικών καθώς και διασφάλιση ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών
• Τήρηση ορθών λογιστικών μεθόδων, πολιτικών και αρχών
• Υποστήριξη και καθοδήγηση προσωπικού υπό την ευθύνη του

Απαραίτητα Προσόντα

• Πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας
• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
• Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS)
• Αρίστη γνώση των εφαρμογών MS Office και ERP συστημάτων (ιδανικά Atlantis)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
• Αναλυτική και δημιουργική σκέψη
• Ικανότητα επίβλεψης και καθοδήγησης

Παροχές

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία