Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

21/11/2022

Μηχανολόγο Μηχανικό Πεδίου

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η Hellenic Natural Gas Distribution A.E., αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό Πεδίου για την Πελοπόννησο

Αρμοδιότητες:
• Παρακολουθεί και συντονίζει α/ την κατασκευή έργων Φυσικού Αερίου, και β/ την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων/μελετών
• Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
• Συντάσσει τις προμετρήσεις των ποσοτήτων υλικών και εξοπλισμού
• Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές
• Ελέγχει τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και σε συνεννόηση με μελετητή φροντίζει για την τροποποίηση τους
• Διασφαλίζει τα δικαιώματα της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις, του ιδιοκτήτη του έργου, των υπεργολάβων και των προμηθευτών
• Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους του έργου
• Διαχειρίζεται θέματα ασφαλείας
• Συνεργάζεται άμεσα με άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου


Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
• 4 έτη εμπειρία κατ’ ελάχιστο σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε έργα Δικτύων Φυσικού Αερίου, ΟΚΩ και Τηλεπικοινωνιών
• Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, και της νομοθεσίας δημοσίων έργων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD

• Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
• Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
• Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης