ΕΙΣΟΔΟΣ

4+1 Προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις

Επιχειρηματικότητα

03/09/2018 16:40:00

Αξιοποιήστε το ΕΣΠΑ και δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας!

Ανοικτά παραμένουν τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ μέσα στο Φθινόπωρο πρόκειται να ανακοινωθεί ακόμα ένα πρόγραμμα. Τα ανοικτά αυτά προγράμματα είναι:

Πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων: 2 Οκτωβρίου 2018

Τα δύο αυτά προγράμματα στοχεύουν στη ψηφιακή αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων.

Στο πρόγραμμα "Ψηφιακό Βήμα" ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ στο "Ψηφιακό Άλμα" από 55.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται και στα δύο προγράμματα στο 50%.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν:

·         Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
·         Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού,
·         Δημιουργία site/ eshop,
·         Yπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ανοικτό πρόγραμμα μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Το Πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων (θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας), επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

·         Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
·         Ενέργεια
·         Εφοδιαστική Αλυσίδα
·         Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
·         Περιβάλλον
·         Τουρισμός
·         Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
·         Υγεία
·         Υλικά – Κατασκευές
·         Χονδρικό Εμπόριο

Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν:

·         Εξοπλισμό,
·         Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας,
·         Σχεδιασμό, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων,
·         Μεταφορικά μέσα,
·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Πρόγραμμα Επιχειρούμε έξω

Ανοικτό πρόγραμμα μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Το πρόγραμμα "Επιχειρούμε έξω"αφορά στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι δικαιούχοι να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας και να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ και η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι επιδοτούμενες δαπάνες αφορούν τη συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

Νέο Πρόγραμμα για μικρές επιχειρήσεις

Τέλος, μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα για Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται στο 50% και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια έως 120.000 ευρώ. Οι δαπάνες θα αφορούν κτιριακή αναβάθμιση, προμήθεια εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων, μισθολογικό κόστος για νέες προσλήψεις.

i   Για περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HFT Consultants στο 210-6565400 ή στο info@hft.gr.