Οικονομικός Διευθυντής - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Οικονομικό Διευθυντή θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Οικονομικό Διευθυντή.

Τι κάνει ένας Οικονομικός Διευθυντής;

Ο Οικονομικός Διευθυντής αναφέρεται στη Διοίκηση της εταιρείας και αποτελεί το στοιχείο σύνδεσης μεταξύ των διάφορων τμημάτων του οργανισμού. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής στρατηγικής και στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Επιβλέπει όλες τις οικονομικές υποθέσεις και καθοδηγεί τη χρηματοοικονομική στρατηγική. Τέλος, αξιολογεί την βιωσιμότητα των στρατηγικών της επιχείρησης (αγορές και κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να επεκταθεί) και συμβάλλει στη διαμόρφωση του επιχειρησιακού πλάνου.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Οικονομικός Διευθυντής;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, ζητά Οικονομικό Διευθυντή για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Διαμόρφωση και συντονισμός του οικονομικού σχεδιασμού της εταιρείας με στόχο την επίτευξη κερδοφορίας 
 • Γνώση της οικονομικής θέσης της εταιρείας και σύνταξη μηνιαίων αναφορών
 • Παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών και λήψη μέτρων για την πρόληψη κινδύνων και την αξιοποίηση ευκαιριών 
 • Επίβλεψη του λογιστηρίου και του ετήσιου προϋπολογισμού
 • Διαχείριση των ταμειακών ροών
 • Συμβουλές και αξιολόγηση μελλοντικών επενδύσεων και ευκαιριών μείωσης κόστους
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού σε τράπεζες και επενδυτές
 • Διασφάλιση τήρησης της νομοθεσίας 
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση του καταστατικού

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής, Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης  
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Γνώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙFRS)
 • Ικανότητα εφαρμογής στατιστικών μοντέλων
 • Εμπειρία στη χρήση και στην εφαρμογή λογισμικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης (SAP, συστήματα ERP)
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών και φορολογικών θεμάτων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς κατεύθυνσης θα εκτιμηθεί
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων