Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/10/2022

Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η Result Μanagement Consultants είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας Συμβούλου Επιχειρήσεων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Τίτλος: Management Consultant
Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων – ΕΣΠΑ- Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Θέσης:
 • Συνεχή ενημέρωση για ανοιχτές δράσεις/προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Αγροτικά Προγράμματα, Interreg, Ευρωπαϊκά, κτλ.
 • Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των έργων
 • Αποκωδικοποίηση οδηγών και παραρτημάτων
 • Σύνταξη ενημερωτικών αρχείων και παρουσιάσεων
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και στρατηγικής πωλήσεων
 • Επικοινωνία με φορείς
 • Συλλογή και έλεγχος απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Ολοκλήρωση δυνητικής προβαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
 • Προετοιμασία και σύνταξη φακέλων υποβολής
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης, εξέλιξης του έργου και της εκτέλεσης σύμβασης και έλεγχος λήξης της
 • Εκπόνηση Business Plans, Σχεδίων Βιωσιμότητας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ / Διοίκησης / Χρηματοοικονομικών ή Μηχανικού
 • Καλές οικονομικές γνώσεις
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (πιστοποιημένη - προφορική και γραπτή)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο πλαίσιο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, CLLD), καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου και Interreg.
 • Εμπειρία στην εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών βιωσιμότητας.
 • Καλή γνώση διαχείρισης στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Καλές Λογιστικές γνώσεις
 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης με προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και σε συγκεκριμένο χρόνο
 • Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου για εκπλήρωση προθεσμιών
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα ΙΧ

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον