Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

03/12/2021

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβεί σε απασχόληση συνεργάτη με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Συμβούλου.

Συνεισφορά:
 • Στην έρευνα για διερεύνηση αναγκών σε επίπεδο ανάδειξης έργων τέχνης.
 • Στην οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία των συλλογών έργων τέχνης του Ιδρύματος.
 • Στην οργάνωση – υποστήριξη εκθέσεων.
 • Στον σχεδιασμό επιστημονικού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτική του Ιδρύματος.
 • Στον εμπλουτισμό των συλλογών έργων τέχνης του Ιδρύματος με αγορές, αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, παραχωρήσεων και λοιπών νόμιμων τρόπων.
 • Στην ισχυροποίηση της διασύνδεσης του Ιδρύματος με την καλλιτεχνική κοινότητα και τη συγκρότηση δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα και πολιτισμικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Διαμόρφωση μόνιμων και στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς, όπως και με τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 • Στις διαδικασίες του fundraising από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.
 • Στην κατάρτιση απολογισμού των καλλιτεχνικών δράσεων.
 • Στην παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του εκθεσιακού - καλλιτεχνικού σχεδιασμού.
 • Στην εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις και φόρα καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος καθώς και σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.
 • Στην επικοινωνία με καλλιτέχνες, καλλιτεχνικά σχήματα και τους εκπροσώπους τους για την επίτευξη συνεργασίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, κατά προτίμηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχης ειδικότητας τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Διδακτορικός Τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών της αλλοδαπής στην ιστορία της τέχνης ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση του εικαστικού χώρου σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε φορείς του εξωτερικού ή της ημεδαπής.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή και παρουσίαση μελετών ή στην επιμέλεια άρθρων και σημειώσεων.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην διενέργεια παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, περιηγήσεων και προβολών οπτικοακουστικού υλικού συναφές με το αντικείμενο.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή, οργάνωση, αξιολόγηση και χειρισμό έργων τέχνης καθώς και αρχειακού υλικού.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια και οργάνωση εκθέσεων εικαστικών και παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και γνώση μιας ακόμα τουλάχιστον γλώσσας εκ των ακόλουθων σε πολύ καλό επίπεδο: γαλλική, γερμανική, ιταλική.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση εκθεσιακού προγραμματισμού δημοσίων ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και στην επιμέλεια εκθέσεων σύγχρονης τέχνης με ελληνικό και διεθνές περιεχόμενο αποκτηθείσα σε θέσεις ευθύνης ή εμπειρία κτηθείσα σε θέση μέλους ΔΕΠ Α.Ε.Ι. στα επιστημονικά αντικείμενα της Μουσειολογίας ή της Ιστορίας ή της Θεωρίας της Τέχνης ή της Αισθητικής.
 • Δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και άρθρων σε θέματα πολιτισμικής ή εικαστικής πολιτικής, ή πολιτιστικής ή εικαστικής διαχείρισης, από τις οποίες ένα μέρος να είναι δημοσιευμένο στο εξωτερικό και σε διεθνείς γλώσσες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης (επισυνάπτεται).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Σημ: σε περίπτωση που η ειδίκευση/κατεύθυνση δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών,
 • θα πρέπει να επισυνάπτεται και η αναλυτική βαθμολογία).
 • Αντίγραφα πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και τα οποία σχετίζονται με τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους).
 • Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/186 περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.