ΕΙΣΟΔΟΣ
Δεν είστε συνδεδεμένοι στο JobFind.gr Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει το JobFind.gr
ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

Διευθυντής Λογιστηρίου

Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/11/2019
Κατηγορία: Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση
Απασχόληση: Πλήρης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πελάτη της, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία με ηγετικό ρόλο στο χώρο της Βαριάς Βιομηχανίας, αναζητά Διευθυντή Λογιστηρίου για την Αθήνα.

Υπευθυνότητες της θέσης:
Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/-η για την ομαλή λειτουργία και απόδοση του λογιστηρίου της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα ο Διευθυντής Λογιστηρίου είναι υπεύθυνος:
• Για τις καθημερινές συναλλαγές, συμπεριλαμβανόμενων των λογαριασμών γενικής λογιστικής, παγίων, αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
• Τις συμφωνίες τραπεζών, αποθεμάτων, λογαριασμών εισπρακτέων και πληρωτέων
• Την προετοιμασία και έγκαιρη τακτοποίηση των Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρων τρίτων, περιουσίας, χαρτοσήμου
• Την διαδικασία της κοστολόγησης σε μηνιαία βάση, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και ορθή απεικόνιση του κόστους παραγωγής και του κόστους πωληθέντων
• Την επίβλεψη του κλεισίματος των μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Συμπληρωματικά την εξαμηνιαία και ετήσια οικονομική αναφορά σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την ελληνική νομοθεσία
• Την ομαλή διεξαγωγή του εξαμηνιαίου και ετήσιου ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και συνεργάζεται στενά μαζί τους για την διασφάλιση της ορθής απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
• Την δήλωση φόρου εισοδήματος της εταιρείας και επιβλέπει την τήρηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων στο τέλος κάθε χρήσης
• Την οργάνωση και των συντονισμό των επιμέρους λογιστικών εργασίες κατά τρόπο που προάγει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του λογιστηρίου. Οργάνωση της πληροφορίας κατά τρόπο εύκολα προσβάσιμο και χρήσιμο στον Οικονομικό Δ/ντη και στη Διοίκηση
• Καθοδήγηση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικό του λογιστηρίου σε συνεχή βάση. Εισηγείται τυχόν διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτούνται
• Διασφάλιση των λογιστικών διαδικασιών και πολιτικών, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., την ελληνική εταιρική και φορολογική νομοθεσία, και τους εταιρικούς στόχους
• Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική & Χρηματοοικονομική, ή συναφή κλάδο
• Εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο Α.Ε. τουλάχιστον 10 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη σε θέση επικεφαλής λογιστηρίου
• Εμπειρία σε βιομηχανική λογιστική, λογιστική αποθηκών και κοστολόγηση είναι προαπαιτούμενη
• Πολύ καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
• Καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας (Κ.Φ.Ε., Φ.Π.Α., κλπ)
• Πολύ καλή αναλυτική σκέψη, ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου ποσοτικών δεδομένων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έμφαση στην ακρίβεια και λεπτομέρεια
• Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, καθοδήγησης ομάδας και επικοινωνιακή ικανότητα