Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

20/11/2022

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Αναζητούμε μηχανικό έργου - Τεχνικό ασφαλείας

Καθήκοντα:

• Επίβλεψη, οργάνωση και συντονισμός εργοταξίου καθόλη την διάρκεια των εργασιών για την επιτυχή εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία
• Συντονισμός της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και διαχείριση του προτύπου OHSAS18001:2007.
• Επίβλεψη της τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργοτάξιο και της πιστής εφαρμογής των διαδικασιών της εταιρείας.
• Καθοδήγηση του εργατικού προσωπικού για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών
• Συνεργασία και επαφή με τους εξωτερικούς συνεργάτες / υπεργολάβους που σχετίζονται με την εκτέλεση των έργων
• Διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων
• Παρακολούθηση και έλεγχος των πόρων που δαπανώνται στα έργα

Απαραίτητα Προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού

• Προϋπηρεσία από 1 έως 3 έτη
• Επιθυμητή εμπειρία σε επίβλεψη έργων και παρακολούθηση εργολαβικών συμβάσεων
• Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Άριστη γνώση MS Office
• Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων χρονικού προγραμματισμού και σχεδιασμού (Autocad)
• Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού εργοταξίων, ομαδικότητα, εργατικότητα, ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου, ηγετικές ικανότητες
• Άδεια οδήγησης

Δυνατότητα ταξιδίων