Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

28/5/2024

Πλοίαρχος / Μηχανικός Εμπ. Ναυτικού για απασχόληση ως Συντονιστής Λειτουργίας & Ασφάλειας

Ναυτιλία

Πόλη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων, αναζητά για να απασχοληθεί στη θέση του Συντονιστή Λειτουργίας & Ασφάλειας, στην Εγκατάσταση Καυσίμων της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, προγραμματισμό, οργάνωση, εποπτεία και διασφάλιση:

 • Της τήρησης των Τελωνειακών, Χημικών και Νομοθετικών απαιτήσεων-προδιαγραφών και διαδικασιών του Ομίλου
 • Της ορθής παραλαβής των προϊόντων από δεξαμενόπλοια
 • Της ορθής (ποιοτικής και ποσοτικής) φόρτωσης των καυσίμων, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συνεχής και ομαλός εφοδιασμός της αγοράς με προϊόντα καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Κύρια καθήκοντα:

 • Προγραμματίζει και υλοποιεί την ασφαλή παραλαβή, αποθήκευση και φορτοεκφόρτωση των καυσίμων και συναφών υλικών (βελτιωτικών προσθέτων, φιαλών) στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
 • Συντονίζει και φροντίζει για την υλοποίηση των προγραμμάτων των παραδόσεων καυσίμων στους πελάτες
 • Εφαρμόζει τις σχετικές αγορανομικές διατάξεις καθώς και αυτές του κώδικα φορολογικών στοιχείων
 • Επιβλέπει την αξιόπιστη ποσοτικά παράδοση των προϊόντων στους ΣΦΒΟ ή και τα εμφιαλωτήρια
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και τον φυσικό έλεγχο των αποθεμάτων
 • Συντονίζει την ομάδα των χειριστών λειτουργίας ή και του εμφιαλωτηρίου
 • Συμμετέχει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η λειτουργία της εγκατάστασης να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Δυνατότητα απασχόλησης βάρδιας

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

 • Πλοίαρχος Α Τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή Πλοίαρχος Β Τάξεως με εξαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια Μηχανικός Α’ Τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Α ή Β Μηχανικού σε δεξαμενόπλοια ή Μηχανικός Β Τάξεως με εξαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια.
 • Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση MS Office, SAP

Επιπλέον προσόντα:

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε εκφόρτωση Δεξαμενοπλοίων
 • Γνώσεις συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού
 • Γνώση της βιομηχανίας πετρελαιοειδών

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαχείρισή τους.
Θα κληθούν σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης μόνο όσοι υποψήφιοι κριθούν από την εταιρεία ως κατάλληλοι σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης.