Είσοδος
18/11/2022

Χειριστής Λειτουργίας (Κως)

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΚΩΣ | ΚΩΣ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Χειριστής Λειτουργίας (Κως)

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Μεγάλης Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση ΧειριστήΛειτουργίας, για να απασχοληθεί σε έργο τεχνικής υποστήριξης στην εγκατάσταση καυσίμων της εταιρείας στην Κω.

Κύρια Καθήκοντα:
 • Εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών-οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του
 • Υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος εργασιών που έχει εκπονηθεί από τους συντονιστές
 • Υλοποίηση και επίβλεψη της ασφαλούς παραλαβής και αποθήκευσης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες
 • Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας φόρτωσης των Β/Φ στο ΣΦΒΟ με σκοπό την υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος φορτώσεων/εκφορτώσεων και την εξασφάλιση της έγκαιρης, έγκυρης και ασφαλούς παραλαβής των καυσίμων από πελάτες
 • Υλοποίηση και επίβλεψη της ποιοτικής, ποσοτικής και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των δεξαμενόπλοιων σύμφωνα με τις διαδικασίες-οδηγίες της Δ/νσης, τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα
 • Υλοποίηση και επίβλεψη της ασφαλούς παραλαβής και αποθήκευσης των προσθέτων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες καθώς και για την ασφαλή ποιοτικά-ποσοτικά ορθή συσκευασία των παραγγελιών προσθέτων για τις περιφερειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των συντονιστών (εφαρμογή εν όλων ή εν μέρει ανά εγκατάσταση).
 • Είναι μέλος της ομάδας πυρασφάλειας ή/και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και συμμετέχει είτε σε πραγματικά περιστατικά είτε σε εκπαίδευση των ομάδων αυτών
 • Υπεύθυνος για την ευταξία (housekeeping) και ευπρεπή κατάσταση των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι
 • Ενημερώνεται και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας και εισηγείται τροποποιήσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του τρόπου εργασίας.
 • Χειρίζεται αποκλειστικά τον εξοπλισμό της εγκατάστασης για την ασφαλή λειτουργία του, φροντίζει για την καλή κατάσταση αυτού και αναφέρει οποιαδήποτε αστοχία στους συντονιστές
 • Πραγματοποιεί τις βασικές καθημερινές φυσικοχημικές μετρήσεις (ειδικό βάρος και αγωγιμότητα) στο Χημείο της Εγκατάστασης
 • Διενεργεί με βάση τις σχετικές διαδικασίες τους προβλεπόμενους ελέγχους Βυτιοφόρων Οχημάτων
Ελάχιστα τυπικά προσόντα:
 • Απόφοιτος Τεχνικού / Γενικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία 1 έτους σεβιομηχανική εγκατάσταση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιπλέον Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΤΕΙ (Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας)
 • Προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
 • Επικοινωνία
 • Μεθοδικότητα/Οργανωτικότητα
 • Ομαδικότητα/Συνεργασία
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια
Διευκρινίζεται ότι η θέση αφορά απασχόληση, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες του έργου τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας και των εγκαταστάσεών της.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.