Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

08/11/2022

Συντονιστής Λειτουργίας Τμήματος Υπηρεσιών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στον κλάδο των πετρελαιοειδών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Συντονιστής Λειτουργίας Τμήματος Υπηρεσιών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα

Υποστηρίζει τον Επικεφαλής και μεριμνά για τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών σύμφωνα με τα πρότυπα που διέπουν τον κλάδο λειτουργίας σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών.

Περιγραφή θέσης
•Παρακολούθηση των Αδειών Λειτουργίας των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφων και μέριμνα για την έγκαιρη ανανέωση αυτών
•Ανάληψη ευθύνης καλής λειτουργίας και συντήρησης των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών που του ανατίθενται
•Επικαιροποίηση και εφαρμογή του συστήματος ISO 9001 και προνόηση για την έγκαιρη και ορθή υποβολή προτάσεων αναθεώρησής του
•Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού σύμφωνα με τις διαδικασίες
•Ανάληψη ρόλου HR focal point για το Τμήμα
•Έλεγχος εξόδων Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών και κωδικοποίησή τους στο σύστημα ERP της εταιρείας
•Επίβλεψη των εργασιών που υλοποιούνται στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού και συμμετοχή σε projects.
•Δημιουργία αναφορών δεικτών (KPIs)

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ επιθυμητού υποψηφίου
•Δίπλωμα Μηχανικού (Μηχανολόγου / Ηλεκτρολόγου / Χημικού Μηχανικού) Ανώτατης Εκπαίδευσης
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•Άριστη γνώση Η/Υ
•Αναλυτική και συνθετική ικανότητα σκέψης
•Επίλυση προβλημάτων
•Διαπραγματευτικές ικανότητες
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τ.Ε.Ε.

Θεωρείται επιπλέον προσόν
•Τουλάχιστον 4-6 έτη εμπειρίας σε θέσεις μηχανικού σε εταιρεία πετρελαιοειδών
•Γνώση του κλάδου της αεροπορίας
•Καλή γνώση προτύπων JIG & IFQP

Παροχές

Παροχές εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.